Struktur

Projektet syftar till att öka digitaliseringen av svensk utbildningssektor och till att finna nya arbetssätt för datadrivna förbättringar av undervisning och utbildningar. För att nå detta mål ska vi ta fram exempel på vad som går göra med data, vilka förväntade resultat man kan få samt vad som behövs för att åstadkomma detta.

Vi utgår först från kända arbeten internationellt som är utprovade och fungerande i andra sammanhang. I nästa steg tar vi fram nya egna förslag på datadriven innovation för utbildning. Parallellt med detta bedrivs pilotstudien som under år 2 ska visas upp för att sprida resultaten och kunskapen från första året.

Alla resultat ska göras tillgängliga på enklast möjliga sätt för den som vill ta del av dem – vid konferenser, genom videor och nätpresentationer, mötet och mässor – och öppna data och publicerade analysmetoder ska underlätta för organisationer att komma igång med sin egen innovation driven av data.

Arbetet organiseras längs följande sex arbetspaket.

  1. Upprätta branschstandarder för digitalisering genom datadriven innovation. Identifiera  bra svenska exempel, dela ut utmärkelser och skapa uppmärksamhet.
  2. Sammanställa och förmedla fem till tio fallstudier från våra internationella kontakter och vår g som är direkt genomförbara.
  3. Kartlägga behov för de viktigaste utmaningarna vad gäller tillgång och utnyttjande av  data. Lösningsorienterat och tillämpbart.
  4. Etablera svensk dataförvaring, datadelning och öppna data för utbildning. Ta fram former för utbyte och sammanställning av data.
  5. Genomföra gemensamt pilotprojekt på datadrivna system för att tidigt upptäcka risk för misslyckanden och avhopp i utbildningar; implementerat för grundskola, gymnasium, högskola, fortbildning, komvux och SFI.
  6. Skapa en långsiktig organisationsform för fort evnad av samarbetet efter projektslut. Labbets fortsatta driftsform och huvudman ska bestämmas.