Sammanfattning

Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Sådana utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning och utbildning, från individens lärande, till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer. Data ger empiriskt stöd för pedagogiska insatser och jämförelsemått för att sovra fram föredömliga exempel som kan spridas i samhället; data fångar lärmiljöns påverkan; data kan användas i verktyg och appar för såväl studenter som lärare och utbildningsanordnare; utbildningsdata kan driva nödvändig innovation för utbildning.

I projektet samverkar olika parter från utbildningsbranschen för att aktivt öka dataanvändningen för utbildning. Vi har både offentliga och privata aktörer med. Vi kommer vidare att bjuda in för deltagande när projektet börjar och kommer vinnlägga oss om att förmedla den kunskap som kommer fram till hela utbildningssektorn. Det är en viktig aspekt med förslaget att vi inte delar
upp efter utbildningars nivå, finansiering eller syfte. En fragmentering skulle kunna leda till att varje del får utveckla sina egna analysmetoder och sin egen datahantering när sådana kan vara tillämpbara över hela fältet.

Arbetet är inriktat på att få fram största möjliga nytta snabbast möjligt. Vi kommer därför att samla och sprida exempel på användningar som utprovats internationellt men som inte finns tillämpade här; vi kommer ta fram egna fall för lovande dataanvändning och vi kommer bedriva ett viktigt pilotprojekt om möjligheten att förutsäga studieavbrott. Slutligen kommer vi att långsiktigt etablera Svenska utbildningsdata som en stödorganisation för datadriven innovation för utbildning.