Hem

Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Sådana utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning och utbildning, från individens lärande, till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer.

Data ger empiriskt stöd för pedagogiska insatser och jämförelsemått för att sovra fram föredömliga exempel som kan spridas i samhället; data fångar lärmiljöns påverkan; data kan användas i verktyg och appar för såväl studenter som lärare och utbildningsanordnare; utbildningsdata kan driva nödvändig innovation för utbildning.

I projektet samverkar olika parter från utbildningsbranschen för att aktivt öka dataanvändningen för utbildning.

Resultat från projektet finns under Resultat, artiklar och tips.

Sammanfattning

Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Sådana utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning och utbildning, från individens lärande, till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer. Data ger empiriskt stöd för pedagogiska insatser och jämförelsemått för att sovra fram föredömliga exempel som kan spridas i samhället; data fångar lärmiljöns påverkan; data kan användas i verktyg och appar för såväl studenter som lärare och utbildningsanordnare; utbildningsdata kan driva nödvändig innovation för utbildning.

I projektet samverkar olika parter från utbildningsbranschen för att aktivt öka dataanvändningen för utbildning. Vi har både offentliga och privata aktörer med. Vi kommer vidare att bjuda in för deltagande när projektet börjar och kommer vinnlägga oss om att förmedla den kunskap som kommer fram till hela utbildningssektorn. Det är en viktig aspekt med förslaget att vi inte delar
upp efter utbildningars nivå, finansiering eller syfte. En fragmentering skulle kunna leda till att varje del får utveckla sina egna analysmetoder och sin egen datahantering när sådana kan vara tillämpbara över hela fältet.

Arbetet är inriktat på att få fram största möjliga nytta snabbast möjligt. Vi kommer därför att samla och sprida exempel på användningar som utprovats internationellt men som inte finns tillämpade här; vi kommer ta fram egna fall för lovande dataanvändning och vi kommer bedriva ett viktigt pilotprojekt om möjligheten att förutsäga studieavbrott. Slutligen kommer vi att långsiktigt etablera Svenska utbildningsdata som en stödorganisation för datadriven innovation för utbildning.

Om projektet

Svenska utbildningsdata är ett projekt som har finansiering från Vinnova och de medverkande parterna. Vårt mål är att ta fram goda exempel på dataanalys för utbildnings-Sverige.

Parter

 • RISE SICS
 • Konkret Utveckling
 • Mälardalens högskola
 • Sanoma Utbildning
 • Lernia
 • Almega Utbildningsföretagen
 • Örebro universitet
 • Academic Work Academy
 • KTH

Ansökan

Här är ansökan med bilagor som lämnades in 2017.

Potential, nytta och resultat

Utbildningssektorn i Sverige har stora möjligheter till förbättringar genom digitalisering med datainsamling och -analys. Samtidigt har vi flera utmaningar såsom sjunkande skolresultat och stöd för nyanlända att lära sig svenska och få utbildning för att få arbete. Dessa utmaningar kräver nytänkande och innovation och det behövs evidens för att skilja ut det som fungerar från bra
men overksamma ansatser.

Genom data kan vi få ett nytt sätt att se hur utbildningsprocessen fungerar: vi kan få en realtidsblick in i undervisningen. Snabbare återkoppling och tydliga orsakssamband kan skynda på förbättringsarbete för att möta behov av högklassig undervisning i alla utbildningssammanhang.

Vi samlar utbildningsaktörer från alla utbildningsbranscher för att driva på användningen av data och för att därigenom förbättra undervisningen i Sverige på bred front.

Utbildningssektorn är underdigitaliserad och har mycket på att vinna genom att utnyttja data som numera samlas in av olika system: frånvaro, betyg, provresultat, användning av nätmaterial och mycket annat. Eftersom det är olika system som används för undervisning och för officiell skoldata
är det viktigt att kunna samla allt så att det går analysera exempelvis skolresultat och frånvaro för att finna tidiga tecken på misslyckanden. Idag är data fragmenterade och det saknas sammanställning av tillgängliga datamängder, metoder och analysverktyg. Ett syfte är att sammanställa och öppna upp data för spridning samt visa på verkningsfulla användningar av
data för bättre undervisning.

Förutom data så ska labbet även dela analysmetoder och sammanställa behov samt ta fram branschstandarder för dataanvändning för utbildning. En viktig poäng är att tillhandahålla data så att datadrivna appar kan stödjas utan att utvecklaren av appen behöver samla in dem. Detta är basen för datadriven innovation. Det går inte säga idag vad de faktiska användningarna blir:
Genom öppna data kan vi släppa loss den kreativiteten.

Visionen är att utveckla en verktygslåda för nationen för olika utbildningsändamål som är tillgängliga för alla.

Mål

 • Tillämpbara fallstudier
 • Behov och utnyttjande av data
 • Pilotprojekt
 • Datalagring och verktyg
 • Branschstandarder för digitalisering
 • Etablera Svenska utbildningsdata

Resultat